Паневропейска дистрибуция

Паневропейска дистрибуция

Паневропейската дистрибуция е инструментът, чрез който всеки пациент, аптека, лечебно заведение, дистрибутор или обществен фонд, ще може да усети положителния ефект на единния европейски пазар и конкуренцията, която същият насърчава за постигане на по-широк достъп до лекарства на по-изгодни цени.
Беста Мед е лицензиран търговец на едро и Притежател на разрешение за употреба за паневропейска дистрибуция. Ние сме сертифициран партньор, който покрива изискванията за Добра дистрибуторска практика. Ние сме Организация със Система за управление на качеството, сертифицирана от RINA по ISO 9001: 2015.

Паневропейска дистрибуция съществува в България от 2011 година и стартира с 4 лекарствени продукта. Към днешна дата, благодарение на натрупания опит от страна на вносителите, сред които водещ е Беста Мед, на територията на България вече над 140 лекарствени продукта са обект на този вид дистрибуция. Потенциалът за развитие на паневропейска дистрибуция в България е голям, и достигане на нивата му в западните европейски държави като Германия, Дания, Швеция, Холандия и др. е постижима и реална цел, върху която целият екип на Беста Мед работи посветено.

Произход

Лекарствата внесени чрез паневропейска дистрибуция са оригинални, висококачествени и безопасни, на по-ниска цена. Те са внесени от държави от Европейското икономическо пространство.
Всяко едно лекарство внесено чрез паневропейска дистрибуция е с гарантиран произход, който е доказан и верифициран не от една, а от две изпълнителни агенции по лекарствата – тази в държавата, от която се купува, и от ИАЛ в България, която издава разрешение за това лекарство след много строга процедура по проверка.

Безопасност

Наличието на стикер показва, че е приложен много строг вътрешен контрол на веригата за доставки, съгласно изискванията на Добра дистрибуторска практика (ДДП).
Стикерът е знак, че лекарството е от партида, която е сертифицирана за България, от компания производител с разрешение за производство на лекарствени продукти, сертифицирана за Добра производствена практика (ДПП).
Стикерът върху първичната опаковка на продукта е задължителен атрибут, съгласно нормативната уредба в България. Той не само че не нарушава първичната опаковка, а допълнително предпазва лекарството от механични нарушения на целостта на опаковката.

Вносителите чрез паневропейска дистрибуция прилагат вътрешен контрол на веригата за доставки, включително проверка на продуктите и одит на доставчика, отговарят на строги външни регулаторни проверки, с които се гарантира безопасността на пациентите. Веригата на доставки е устойчива както по отношение на гарантирането на качеството, така и срещу навлизането на фалшифицирани продукти в законната верига на лекарствоснабдяване.

Беста Мед е паралелен вносител на оригинални лекарствени продукти в България с доказан и проверен произход от страни членки на Европейското икономическо пространство.

Беста Мед е паралелен вносител на оригинални медицински изделия в България с доказан и проверен произход от страни членки на Европейското икономическо пространство.

Паралелните вносители прилагат вътрешен контрол на веригата за доставки, включително проверка на продуктите и проверка на доставчика, и отговарят на строги външни регулаторни проверки, с които се гарантира безопасността на пациентите. Веригата на доставки е устойчива както по отношение на гарантирането на качеството, така и срещу навлизането на фалшифицирани продукти в законната верига на лекарствоснабдяване.

Произход и безопасност на продуктите:

Беста Мед и договорните й партньори подлежат на същите регулаторни изисквания като производителите на оригинални или генерични продукти и подлежат на регулярен контрол от страна на компетентните национални и европейски регулаторни органи.

Беста Мед закупува готови лекарствени продукти от износители, които са утвърдени и оторизирани търговци на едро в ЕИО.

Всички транзакции се извършват чрез законово уредената и контролирана верига за лекарствоснабдяване, съгласно ДДП.

Беста Мед е надежден, отговорен и професионален партньори в системата на здравеопазването. Във всеки един етап на своята дейност ние изпълняваме изискванията за Добра дистрибуторска практика (ДДП), като се грижим нашите договорни партньори да следват изискванията за Добра производствена практика (ДПП).