Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Към подобряване на наличността на лекарства в ЕС

Работната група от ЕС публикува работната програма 2019/20 и подготвя семинар за всички заинтересовани страни

 

ЕМА, 29 август 2018

 

Специализираната работна група, създадена от регулаторните органи на Европейския съюз (ЕС) за по-добро решаване на потенциалните проблеми с доставките на лекарства и за избягване на недостига на лекарства, публикува своята работната програма за следващите две години. Подобряването на наличността на лекарства в ЕС е ключов приоритет. В работната програма са изброени действия както за регулаторните органи, така и за индустрията, за да се гарантира наличието на лекарства в полза на пациентите на територията на ЕС.

 

Работната група е създадена от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и ръководителите на националните агенции по лекарствата на страните-членки, представители на Европейската комисия, национални компетентни органи и др.

 

Работната група ще разработи и ще координира действията за по-добра превенция, идентифициране, управление и комуникация по въпроси, които могат да повлияят на наличността на лекарства, за да се подобри непрекъснатостта на доставките на лекарствени средства за хуманната и ветеринарната медицина в цяла Европа.

 

Приоритетите в двугодишния план са:

 • свеждане до минимум на проблемите по веригата и за избягване на недостига чрез улесняване на процедурите за издаване на разрешенията за употреба и пускането на пазара на лекарства;
 • разработване на стратегии за подобряване на управлението на лекарствоснабдяването и преотвратяване на недостига, причинен от проблеми по веригата за доставки (напр. разработване на методология за докладване на недостиг от производителя);
 • подобряване на обмена на информация и най-добри практики между регулаторните органи на ЕС за по-добра координация на действията в целия ЕС;
 • насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите страни и подобряване на комуникацията по проблемите на доставките с гражданите на ЕС.

 

Работната програма предвижда:

 1. Разработване на концепция за докладваните недостатъци, съгласувана дефиниция за недостиг на лекарства в целия ЕС – Q4 2018
 2. Разработване на насоки за компаниите относно докладване на недостиг – Q4 2018
 3. Улесняване на управлението и мониторинга на недостига в ЕС чрез разработване на методология за „измерване“ на недостига – Q4 2018
 4. Насърчаване на най-добрите практики в сектора за предотвратяване на недостига – Q4 2019
 5. Преглед на съществуващите действия на правителствата за ограничаване на въздействието на недостига (включително недостиг, който може да възникне в резултат на оттеглянето на Великобритания от ЕС) – Q4 2018
 6. Достъп на обществеността до ясна и полезна информация относно проблемите с наличността на лекарства и прекъсванията на доставките в целия ЕС:
  Създаване на единствена референтна точка за информация относно недостига и наличността на уебсайтовете на EMA и свързване с подходящи национални уеб страници) – Q2 2019
  • Разработване на специална уеб страница със съответна информация за работната група – Q3 2018

 

Работната група ще организира семинар за заинтересованите страни включително пациенти, потребители, здравни специалисти, промишленост, търговци на едро / дистрибутори, паралелни дистрибутори, академични и регулаторни органи на 8-9 ноември 2018 г., за да обедини перспективите им за това как да се обърне внимание на въпросите, свързани с обезпечаването на наличността на лекарства.

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС също може да повлияе на наличноститео на лекарства в ЕС. В този контекст работната група осигурява платформа за улесняване и координиране на действията между държавите-членки, ЕМА и Европейската комисия.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*