Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Беста Мед чества 10 години от създаването си

Компанията навлиза в своето второ десетилетие с нов слоган –

ПРАВИМ ЗДРАВЕТО ВЪЗМОЖНО

Днес Беста Мед навършва своите първи десет години на европейския фармацевтичен пазар. Компанията навлиза в своето второ десетилетие с нов слоган – Правим здравето възможно! „Новото ни корпоративно мото определя и мисията ни като екип от професионалисти в следващия етап на нашето развитие, а именно да се посветим още по-пълноценно на пациентите, достъпа им до терапия, на безкомпромисността към качеството към стремежа за по-дълъг и здравословен живот за всички нас като общество“, казва управителят на Беста Мед Милена Иванова в навечерието на празника си.

Компанията навлиза в своето второ бизнес десетилетие със силно мотивиран екип, разширяващо се портфолио от собствени брандове лекарствени продукти, програма за развитие на служителите си и корпоративна социална отговорност.

Беста Мед е българска фармацевтична компания, основана през 2012 година. „И тогава и сега целна ни като бизнес организация си остава неизменна – да прави здравето възможно за всеки човек във всеки етап от живота“, подчертава Милена Иванова. Управителят на Беста Мед е категорична, че осигуряването на достъп до терапия и качествени лекарствени продукти с гарантиран произход за българските пациенти са всекидневна задача на професионалистите в екипа на Беста Мед. „Добавяме стойност за хората и сме посветени на благополучието на общността, развитието на талантите в компанията ни, опазването на околната среда и чистите отношения с партньорите ни. Защото здравето е възможно, когато споделяме общи ценности и полагаме постоянни усилия, за да ги отстояваме“, акцентира Милена Иванова в духа на новите приоритети и надградени ценности на компанията.

Последните 10 години Беста Мед се утвърди като източник на стратегически решения и услуги за компании и пациенти в сферата на здравеопазването на българския и европейския пазар. 

The company enters its second decade with a new slogan

MAKING HEALTH HAPPEN

Today, Besta Med celebrates its first ten years on the European pharmaceutical market. The company enters its second decade with a new slogan – making health happen! “Our new corporate motto defines our mission as a team of professionals in the next stage of our development, namely to dedicate ourselves even more fully to patients, their access to therapy, to uncompromising quality in the pursuit of a longer and healthier life for all of us as a society”, says Besta Med manager Milena Ivanova on the eve of her holiday.

The company is entering its second business decade with a highly motivated team, an expanding portfolio of medicinal products under own brand, an employee development program and corporate social responsibility.

Besta Med is a Bulgarian pharmaceutical company founded in 2012. “Then and now we function with a single goal – to make health happen for each person at each stage of life”, emphasizes Mrs. Ivanova. The manager of Besta Med is positive that ensuring access to therapy and quality medicinal products of guaranteed origin for Bulgarian patients is a daily task of the professionals in the Besta Med team. “We add value to people and are dedicated to the well-being of the community, the development of talent in our company, the protection of the environment and clean relations with our partners. Because health is possible when we share common values and make constant efforts to defend them”, emphasizes Milena Ivanova in the spirit of the company’s new priorities and upgraded values.

In the last 10 years, Besta Med has established itself as a source of strategic solutions and services for companies and patients in the field of healthcare on the Bulgarian and European markets.